مقالات
مقالات

Tag : ژئوبام

اطلاعات کاربردی در زمینه روف گاردن

روف گاردن در هر بامی و اغلب قریب به اتفاق و در هر زیست بومی قابل اجرا می باشد .روف گاردن را می توان با عایق پوشاند و با سیستم درست زهکشی و آب رسانی  و با فراه...

بیشتر