روف گاردن در هر بامی و اغلب قریب به اتفاق و در هر زیست بومی قابل اجرا می باشد .روف گاردن را می توان با عایق پوشاند و با سیستم درست زهکشی و آب رسانی  و با فراهم آوردن بستر مناسب از خاک حاصلخیز ، گونه های گیاهی متنوعی ، با توجه به شرایط و اقلیم آب و هوایی منطقه کاشت . روف گاردن  به مساحت قابل ساخت یك پروژه افزوده و مكانهای جدیدی برای اجتماع درون محیطی فراهم می آورد که این امـر در سالهای اخیر با توجه به ارائه راهـکارهای اجرایی مناسب، مورد توجه مهندسین مشاور، معماران و سازندگان در صنعت ساختمان کشورمان گردیده است . محل اجرای روف گاردن لزوما بام ساختمان نیست. لابی ســـاختمانها ، بـــا توجـــه بـــه اینکـــه اصولا روی ســـقف اجـــرا می شـــوند یکی از گزینه هایـــی هســـتند کـــه سیســـتم بـــام ســـبز روی آنهـــا قابـــل اجراســـت . پاسیوها نیـــز از ایـــن قاعـــده مســـتثنی نیســـتند و مـــکان مناســـبی بـــرای اجـــرای روف گاردن هســـتند .پاسیوها نیـــز از ایـــن قاعـــده مســـتثنی نیســـتند و مـــکان مناســـبی بـــرای اجـــرای روف گاردن هســـتند. تراس هـــا، بـــه علت خصوصـــی بـــودن، یکی از اولیـــن هدفهای اجرای این سیســـتم  هســـتند. پوشـــیده بودن سقف تراســـها باعث ایجاد محیطـــی متفاوت با بـــام از نظر عملکرد هســـتند

طراحی و اجرای روف گاردن یا باغ پشت بام  شامل دو مرحله عمرانی ( اجرای ایزولاسیون و زهکشی) و لنداسکیپ (اجرای فضای سبز و تجهیزاتی مانند آلاچیق ، باربیکیو ، آبنما و … ) می باشد . شرکت ژئوبام مفتخر است که می تواند در هر دو زمینه عمرانی و لنداسکیپ همراه شما باشد و در بخش های مختلف خدمات مورد نیاز شما را تامین کند

استاندارد اجرایی روف گاردن

در ساختمان های دارای بام سبز توجه به استانداردهای تعریف شده در طراحی ، انتخاب مصالح و اجرای بام سبز
. ضروری بوده و در بازدهی بیشتر آن تأثیر مثبتی میگذارند . گزیده ای از استانداردها به شرح زیر می باشد

از گیاهان بومی یا سازگار با منطقه استفاده شود و پوشش های گیاهی انتخاب شود كه در بادهای شدید نیز استوار و بی حركت باقی بماند و در مقابل خشكسالی مقاومت داشته باشد

از مصالح و تولیداتی كه در منطقه تولید می شود، به دلیل پشتیبانی از منابع منطقه ای استفاده شود و یا مصالح بازیافتی ساختمان برای اجرای بام سبز به کار رود. همچنین می تواند از مصالح تجدید شدنی و با خطر آتش سوزی حداقل و با آلودگی کم باشد

استفاده از مواد شیمیایی مانند كودها و آفت کشها به حداقل برسد یا حذف گردد